Maart

 

Vr. 01 |  Lovers’ Notebooks – Saraqeb walls
Za. 02 |  The Greatest Sacrifice
Za. 09 |  Asian Movie Night: Becoming Abundance, This is the Time for Grace
Vr. 15 |  The Belle Starr Story
Do. 21 |  The Second Woman
Vr. 22 |  Films by Silvia Formiconi
Za. 23 |  Collective Move performance + Jam Session
Zo. 24 |  Neo Kino A.D. presents: Shadow Warriors
Vr. 29 |  Kissable Screens: Orlando, My Political Biography
Zo. 31 |  On Motherhood – Director Talk & Preview Screening

Vrijdag 01 maart, 20:30

DOCU

Lovers’ Notebooks – Saraqeb walls + Q&A

Eyad Aljarood | 2014 | Syrië | 55’ | EN subs

Lovers_Notebooks-.jpg


NL Deze documentaire speelt zich af in een kleine stad genaamd Saraqeb, gelegen op het platteland van Idlib in het noordwesten van Syrië, een stad waarvan de muren een driejarige kroniek zijn geworden van de volksbeweging tegen het regime. Het plot van Lovers' Notebooks draait om het verhaal van het hoopvolle Syrische volk dat de voortdurende ellende, dromen, hoop en fantasieën in hun land en de veranderingen na de revolutie uitdrukt door middel van Graffiti, als een continue vreedzaam verzet, gesimuleerde realiteit en ontwikkeling in al zijn dimensies. De film werpt licht op het vreedzame aspect van de Syrische opstand en probeert een realistischer beeld te geven door de mens centraal te stellen en alle ontwikkelingen en fasen van de Syrische revolutie te volgen, inclusief de intrede van ISIS in het land en daarna het bevrijden van de stad. De film neemt je mee op de nachtelijke avonturen van de mannen die in het Syrische dorp op de muren schrijven. Hun slogans en andere teksten bieden een document van de revolutie gedurende drie jaar, zowel euforie als tegenslag. De muren zijn het boek. De muren zijn de basis van hun bestaan en beschermen hen tegen geweld van buitenaf. Ze dragen ook de namen van martelaren, gewone uitdrukkingen, poëzie, revolutionaire slogans en andere Graffiti.

Regisseur Eyad Aljarod zal aanwezig zijn voor een Q&A na afloop van de film.


EN The film takes place in a small city called Saraqeb, located in Idlib's countryside, northwest of Syria, a town whose walls have become a three-year chronicle of the people's movement against the regime. Lovers' Notebooks plot revolves around the story of the hopeful Syrian people expressing the ongoing misery, dreams, hopes and fantasies in their country, and the changes after the revolution through Graffiti, as a continuous peacefully resisting, simulated reality and development in all its dimensions. This film sheds light on the peaceful aspect of the Syrian uprising, trying to provide a more realistic picture, far from artificially, by approaching people as a centerpiece of the film, monitoring all developments and phases of the Syrian revolution, including the entry of ISIS to the country, and liberating the city from them after.
The movie takes you on the night-time adventures of the men who write on the walls in the Syrian village. Their slogans and other texts offer a document of the revolution for three years, both euphoria and failure. The walls are the book.The walls are the basis for their existence, protecting them from outside violence. They also bear the names of martyrs, common expressions, poetry, revolutionary slogans and other Graffiti.

The director Eyad Aljarod will be present for a Q&A following the film.


Zaterdag 02 maart, 20:30

DOCU

The Greatest Sacrifice + Q&A

Eyad Aljarod | 2018 | Syrië | 96’ | EN subs


NL In de Syrische stad Saraqeb nemen Haaf en Daour actief deel aan de revolutie, die in 2011 begint als vreedzame volksbeweging. In de drie jaar dat de mannen worden gevolgd door filmmaker Eyad Aljarod, zelf afkomstig uit Saraqeb, verandert de revolutie voor de camera van karakter. Minder liederen, lezingen en saamhorigheid; en meer wapens, alomtegenwoordige destructie, banditisme en islamitische strijdgroepen.

De camera registreert eerst hoopvolle bijeenkomsten en wezenlijke, soms poëtische gesprekken binnenskamers of in de auto waarin Daour de belangrijkste wegen controleert op gevaar voor medeburgers. Maar als na enige tijd ook Daour en anderen de wapens oppakken om zich te verdedigen tegen Assads regeringsleger dat opereert volgens de tactiek van de verschroeide aarde, wordt de sfeer grimmiger. Angst, verdriet, frustratie en woede beheersen Saraqeb. Daour en medestrijders proberen kavel voor kavel de stad te bevrijden. Ook daar is de camera bij, vol in de vuurlinie. Hoe hevig de situatie ook wordt, Aljarod blijft filmen. Zijn meer dan geëngageerde getuigenis toont de hoop en eensgezindheid onder de hulpeloze, maar strijdbare burgers, en tegelijkertijd de destructieve kracht van oorlog.

Regisseur Eyad Aljarod zal na de vertoning aanwezig zijn voor een Q&A.


EN Haaf and Daour live in the Syrian city of Saraqeb. Both men are actively involved in the revolution, which began in 2011 as a peaceful movement. For three years, director Eyad Aljarod, who’s also from Saraqeb, follows them as the character of the revolution changes. Gradually, we see fewer songs and lectures, less unity, and more weapons, destruction, banditry and Islamist militias.

At first, Aljarod captures hopeful meetings and meaningful, sometimes poetic conversations, indoors or in the car that Daour uses to patrol the roads, looking for anything that might be endangering his fellow citizens. But the atmosphere takes on a more ominous tone when Daour and others like him arm themselves against Assad’s government army, which operates a scorched-earth policy. Saraqeb is consumed by fear, sorrow, frustration and rage. Daour and his fellow fighters try to liberate the city, one building at a time. And once again the camera is right there in the line of fire. Aljarod keeps filming, no matter how dangerous things get. His unflinchingly committed testimony highlights the hope and unity among these helpless but resolute citizens, and brings home the destructive power of war.

The director Eyad Aljarod will be present after the screening for a Q&A.


Zaterdag 09 maart, 14:00

SPECIAL

Asian Movie Night: Becoming Abundance, This is the Time for Grace

 

AMN-virginblue-.jpg


NL Deze maand verwelkomen we Asian Movie Night weer met hun nieuwe reizende voorjaarsprogramma Becoming Abundance, This is the Time for Grace. Om Internationale Vrouwxndag te vieren, wil het programma een ruimte van saamhorigheid creëren, een ruimte voor liefde en vreugde in het vrouw-zijn. MEER→


EN We're happily welcoming Asian Movie Night again this month with their new travelling spring program Becoming Abundance, This is the Time for Grace. To celebrate International Womxn's Day, the program aims to create a space of belonging, a space for love and joy in womxnhood. MORE→


Vrijdag 15 maart, 20:30

CLASSIC

The Belle Starr Story (CAVIA 40 #16)

Lina Wertmüller | 1968 | Italië | 99’ | EN subs

belle-starr-story-.jpg


NL Na de kater van ons Porn Film Festival en het grote verjaardagsfeest vorig jaar gaat Cavia verder met de reeks van 40 films om de geschiedenis van onze cinema te vieren. Deze keer is Lina Wertmüller weer van de partij, met deze Spaghettiwestern met Elsa Martinelli in de hoofdrol. Het is de enige Spaghettiwestern die door een vrouw werd geregisseerd – ze verving regisseur Piero Cristofani (onder het pseudoniem "Nathan Wich") een paar dagen na de opnames. Belle Starr werd in haar jeugd misbruikt en gedomineerd door mannen, maar nu is ze hen te snel af in haar tocht door het Oude Westen.

Deze vertoning maakt deel uit van '40 stoelen, 40 films, 40 jaar', het 40-jarig jubileumprogramma van Filmhuis Cavia dat in 2023 en 2024 zal worden gehouden, waarbij beelden uit ons verleden opnieuw worden vertoond en nieuwe beelden naar onze toekomst worden geprojecteerd.   


EN After the hangover from our Porn Film Festival and big anniversary party last year, Cavia continues its series of 40 films in celebration of our cinema’s history. This time, Lina Wertmüller takes the screen once again, with this Spaghetti Western starring Elsa Martinelli. It is the only Spaghetti Western to be directed by a woman - she replaced director Piero Cristofani (using the pseudonym “Nathan Wich”) a few days into the shoot. Abused and dominated by men in her youth, Belle Starr now out-rides, out-smokes, out-shoots, and out-gambles them as she makes her way around the Old West.

This screening is part of ‘40 chairs, 40 films, 40 years’, Filmhuis Cavia’s 40th-anniversary program held throughout 2023 and 2024, rewiring and re-reeling images from our past, projecting new ones towards our future.


Donderdag 21 maart, 20:30

CLASSIC

The Second Woman  (CAVIA 40 #17)

James V. Kern | 1950 | USA | 90’ | EN

the-second-woman-.jpg
 

NL Architect Jeff Cohalan is een getroebleerde man, voortdurend geplaagd door pech. Na de mysterieuze dood van zijn verloofde in een auto-ongeluk leidt hij een eenzaam leven in het Hilltop House dat hij zelf heeft ontworpen. Wanneer hij Ellen Foster ontmoet nemen de dingen een andere wending en raakt hij verliefd op haar. Er vinden onverklaarbare gebeurtenissen plaats en Ellen vermoedt dat iets sinisters door krachten van buitenaf hun leven overneemt.

Deze vertoning maakt deel uit van '40 stoelen, 40 films, 40 jaar', het 40-jarig jubileumprogramma van Filmhuis Cavia dat in 2023 en 2024 zal worden gehouden, waarbij beelden uit ons verleden opnieuw worden vertoond en nieuwe beelden naar onze toekomst worden geprojecteerd.   


EN Architect Jeff Cohalan is a troubled man, constantly plagued by bad luck. After the mysterious death of his fiancée in a car crash, he has been living a lonely life at the Hilltop House he has himself designed. When he meets Ellen Foster, things take a different turn, as he becomes infatuated with her. Inexplicable events unfold, and Ellen suspects that something sinister perpetrated by outside forces might be taking over their lives.

This screening is part of ‘40 chairs, 40 films, 40 years’, Filmhuis Cavia’s 40th-anniversary program held throughout 2023 and 2024, rewiring and re-reeling images from our past, projecting new ones towards our future.


Vrijdag 22 maart, 20:00

DOCU

Films by Silvia Formiconi + Q&A


India, a Lover’s Passage: Fragments

Silvia Formiconi | 2013 | France | 53’ | EN subs

india-.jpg


NL Deze zeer persoonlijke film – opgenomen in 2003 tijdens een reis van twee maanden door India en gemonteerd over een periode van tien jaar – is een zintuiglijke onderdompeling in een wonderbaarlijk land, en tegelijk een zoektocht naar de wezenlijkheid van situaties en momenten uit het leven. Met in haar hoofd de woorden van Louis Malle over zijn L’Inde fantôme: Réflexions sur un voyage, trok filmmaakster Silvia Formiconi naar India om het land en zijn bewoners met haar camera te ontdekken, vol vertrouwen dat wat ze spontaan en ogenschijnlijk toevalligerwijs filmde zich gaandeweg en haast ongrijpbaar zou manifesteren in de beelden, om zich uiteindelijk te onthullen in het montageproces.

Deze vrouw met de camera, uitgenodigd door haar Indiase vriend om samen met hem rond te reizen in zijn moederland, verzamelt beelden en geluiden die haar betoveren. Hij op zijn beurt raakt geïntrigeerd door haar vrije en intieme wijze van filmen zonder schijnbaar doel, anders dan het waarnemen van de wereld en het registreren van de werkelijkheid van een moment om dat in de herinnering te behouden. Terwijl ze visuele schetsen maakt voor een mogelijke film, stelt hij zich een film voor over hun eigen ontmoeting, hun verhaal, de mogelijkheid van liefde. Zij lijkt zich te verzetten tegen dit idee, maar blijft filmen. Geleidelijk aan ontvouwt zich het relaas van dit koppel op elliptische en fragmentarische wijze. Een andere film ziet het licht, ontsluierd door een liefdevolle blik. Impressionistische fragmenten gered van de vergetelheid... de sporen van een verhaal over liefde en het voorbijgaan van de tijd.


EN Filmed in 2003 during a two-month journey across India and edited over the course of ten years, this highly personal film is a sensory immersion in an astonishing country and seeks to uncover the truth of a situation and a moment of life. Surely the director had in mind what Louis Malle wrote regarding L'Inde fantôme: Reflexions sur un voyage, when she set off to discover India and its people with her camera, confident that what she seemed to film spontaneously by chance corresponded to something intangible that would appear in the footage, and reveal itself through the editing process.

Invited by her Indian friend to travel with him around his country, a Woman with a Movie Camera collects images and sounds that fascinate her. He becomes intrigued by her free and intimate way of filming which apparently has no other purpose than looking at the world and register the reality of the moment in order to save it as memory. While she takes visual notes for a possible film, he imagines a film about their own encounter, their story, potentially of love. She seems to resist this idea, yet keeps on filming. The tale of this couple unfolds in an elliptic and partial way. Another film will come to light, illuminated by a loving look. Impressionistic fragments snatched from oblivion, which are but traces of a story of love and passage.

+

Family Portrait

Silvia Formiconi | 2014 | Italy | 52’ | EN subs

family-portrait-.jpg


NL Met dit intieme werk schiep filmmaakster Silvia Formiconi een filmisch eerbetoon aan drie leden van de Renzi familie. Uit gevoelens van vriendschap en bewondering volgde zij hen met de camera over een periode van 15 jaar in Bologna, Fermo en Rome. Renzo Renzi (1919-2004), een van de oprichters van de Cineteca di Bologna en een sleutelfiguur uit de rijke Italiaanse filmgeschiedenis, was een briljante schrijver, intellectueel en criticus. Hij was goed bevriend met grote meesters uit de cinema als Fellini, Rossellini en Antonioni. In dit liefdevolle filmportret zien we hem niet alleen gepassioneerd spreken over film, maar ook met trots vertellen over het dagboek dat hij bijhield voor zijn dochter Lisetta vanaf haar vierde jaar, toen hij opmerkte dat ze een gave had voor diepzinnige en poëtische uitdrukkingen. We zien zijn echtgenote Teresa Curtarello Renzi, een leerlinge van Morandi, die na de dood van haar man blijft werken aan haar collages. Lisetta, het hart van deze artistieke familie, leest voor uit haar vaders verloren gewaande dagboek. Collages gemaakt van papieren van vroeger, schilderijen, oude vervaagde foto’s, filmbeelden van de drie familieleden en levendig vertelde herinneringen worden door Formiconi met elkaar verweven om zo het verdwenen verleden weer tot leven te wekken.


EN Born out of friendship and admiration for the three members of the Renzi family, this film is a cinematic tribute that merges footage filmed over a period of 15 years in Bologna, Fermo and Rome. Renzo Renzi (1919-2004), a key figure from Italy's rich film history and one of the founders of the Cineteca di Bologna,was a brilliant writer, intellectual and critic who was close to such masters of film as Fellini, Rossellini and Antonioni, among others. In this loving film portrait we hear him converse passionately about cinema, but also speaking proudly of the diary he kept for his daughter Lisetta when she was only 4 years old, when he began to notice that she already had a gift for profound and poetic formulations. His wife Teresa Curtarello Renzi (1929-2022), a pupil of Morandi, continues to create collages after her husband's death. Lisetta, the soul of this artistic family, reads from her father's forgotten diary. Collages made from old papers bearing the traces of time, paintings, old faded photographs, footage of the three family members, and lively tales are all interwoven by filmmaker Silvia Formiconi to resurrect a lost past.


Director Silvia Formiconi will be present for a Q&A following the screening.


Zaterdag 23 maart, 20:30

SPECIAL

Collective Move performance + Jam Session


Collective-Move.jpg


EN The Collective Move is a large group of young musicians and artists based in Amsterdam. The Collective aims to explore the concept of “sonic narration”, streching their musical vocabularies from classical music, opera, Hindustani ragas, progressive rock, jazz and spontaneous improvisations.

On this occasion they will present their latest composition "Land of The Sun, the Moon and Cosmic Melodies" an original composition that combines elements of classical Hindustani raga with opera, jazz and the traditional music of the South Italian folklore for a unique sonic journey through many vocabulaires of sound.

After the opening act, Filmhuis Cavia will host an OPEN JAM SESSION for anyone – free to join with live video projections, spoken poetry act and performance by Anita Adam Gabay and Diego Cañada.


Zondag 24 maart, 19:00

FILM CLUB

Neo Kino A.D. presents: Shadow Warriors

Ninja movie screening – Double feature!

 

neokino-ShadowWarriors.jpg


EN Once upon a time, there was a cool stock character that dominated all forms of media...THE NINJA! Neo Kino A.D. is bringing a ninja-themed double feature, with two kick-ass movies featuring ninjas of the non-turtle variety.

Neo Kino A.D. is a loose collective of movie enthusiats on a mission to bring the less remembered cult movies to a new generation, focusing on action and horror, but also exploring the related subgenres and beyond.


Both movies: 5 euros
Single movie: 3 euros


Vrijdag 29 maart, 20:30

SEX-POSITIVE

Kissable Screens: Orlando, My Political Biography

Paul B. Preciado | 2023 | Frankrijk | 98’ | EN subs

orlando-.jpg


EN It was a blessing to have the first Porn Film Festival Amsterdam in February with much support from audiences and communities. The festival sprouted out of Cavia’s monthly sex-positive programme Kissable Screens and hosted a programme that cared for all bodies and listened and waited for opportunities to build community and solidarity.

This month, Kissable Screens programmes a film of queer theorist and activist Paul B. Preciado: Orlando, My Political Biography. The film features many Orlando(s) who speak of their own archetype beyond the identity of gender dichotomy. They embody not a single transformation of Orlando, like it has been portrayed in the novel of Virginia Woolf or many other depictions, but these are the many Orlando(s) that have been excluded from transgender history and have stood up against the violence of the heterosexual constraint. Paul wants to tell that the trajectory of Orlando is not a personal matter, but is linked to a system of norms and oppression by emphasizing the "collective". In Paul’s words: "it’s a matter of inventing other common, shared, collective, and copyleft forms of sexuality that extend beyond the narrow framework of the dominant pornographic representation and standardized sexual consumption" (Testo Junkie, 2008).


Zondag 31 maart, 17:00

DOCU

On Motherhood – Director Talk & Preview Screening 'Unlearning Motherhood'


on-motherhood.jpg


NL Kom naar Cavia voor een discussiemiddag (in het Engels) met animator en regisseur Juliana Erazo over het tedere en complexe onderwerp 'moederschap', door de lens van haar geanimeerde documentaireproject dat sinds 2022 in de maak is. Er is een korte preview van de film, een Q&A met een van de geïnterviewden en een tentoonstelling ter lancering van de interviewreeks Unlearning Motherhood.

Unlearning Motherhood is een geanimeerde documentaire die de verhalen vertelt van 6 cis- en transvrouwen en hun ervaringen met wat beschouwd kan worden als onconventioneel moederschap. De film maakt gebruik van het fictieve verhaal van Dolores, het hoofdpersonage, als een rode draad om de getuigenissen met elkaar te verbinden. Argelia, Luba, Sarah, Marcia, Guendalina en Vicky vertellen hun ervaringen met postnatale depressie, kindvrij zijn, adoptie, abortus en transgender moederschap. Hun waargebeurde verhalen illustreren hoe divers het moederschap eigenlijk is en nodigen uiteindelijk het publiek uit om samen te komen en de normen te herzien. Deze film, geproduceerd door Valk Productions, is gehonoreerd door het AFK, NL Filmfonds, Stimuleringsfonds en Playgrounds Next en bevindt zich momenteel in de laatste fase van de productie.


EN Join animator and director Juliana Erazo for an afternoon of discussion (in English) on the tender and complex subject of motherhood through the lens of her animated documentary project that has been in the making since 2022. There will be a short preview of the film, a Q&A with one of the film's interviewees, and an exhibition to launch of the Unlearning Motherhood interview series.

Unlearning Motherhood is an animated documentary that tells the stories of 6 cis and transgender women, and their experiences with what could be considered an unconventional motherhood. The film makes use of the fictional story of Dolores, the main character, as a read thread to connect the testimonials together. Argelia, Luba, Sarah, Marcia, Guendalina and Vicky tell their experiences with postpartum depression, being child free, adoption, abortion, and transgender motherhood. Their real-life stories illustrate how diverse motherhood really is, and ultimately invite the audience to come together and re-think its standards. This film, produced by Valk Productions, has been awarded grants by the AFK, NL Filmfonds, Stimuleringsfonds and Playgrounds Next, and it is currently in the final stages of production.

+

Inside Outside

Hanna Chetwin | 2023 | AU | 8’ | EN, no subtitles

A self-portrait during pregnancy, documenting physical changes while imagining the world outside as seen in utero. Sound by Alexander Garsden.

+

It is a knife because…

Sirah Foighel Brutmann & Eitan Efrat | 2022 | BE | 26’ | EN, no subtitles

A film made at home, born by processes of film-making and parenthood crushing into each other. The film carefully challenges notions of authority. The authority of parents, of image producers, and that which lurks outside the window. Is it a knife because… entangles love and violence with the most honest attempt to understand where light comes from.

 

 

 


NL Toegang 5 euro, tenzij anders vermeld. We accepteren ook de Cinevillepas.
Reserveren is niet mogelijk. Kaartjes kunnen vanaf een half uur voor aanvang aan de bar gekocht worden.
 
EN Entrance 5 euros, unless stated otherwise. We also accept the Cineville card.
It's not possible to make reservations. Tickets can be bought at the bar, half an hour before the film starts.