Bezoekersvoorwaarden

Inleiding

Filmhuis Cavia zal binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke doen om het bezoek aan de door Filmhuis Cavia georganiseerde voorstellingen en activiteiten overeenkomstig de redelijk te verwachte wens van de bezoeker te laten verlopen. Filmhuis Cavia zal zich zoveel mogelijk inspannen eventuele overlast of ongemak voor de bezoeker tot een minimum te beperken, alsmede de veiligheid van de bezoeker zoveel mogelijk te waarborgen.
 

Algemene bepalingen

Filmhuis Cavia omvat de Stichting Filmhuis Cavia, die de bioscoopzaal, de foyer, de bar, het kantoor en de sanitaire voorzieningen beheert inclusief de vrijwilligers die bevoegd zijn namens deze organisatie op te treden. Deze algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op elke bezoeker. De voorwaarden zijn ook van toepassing op bijzondere activiteiten buiten de reguliere openingstijden en/of gericht op andere dan de reguliere bezoeker, zoals in het geval van zaalverhuur, horecacatering en dergelijke. Deze algemene Bezoekersvoorwaarden zijn beschikbaar op de website van Filmhuis Cavia, www.filmhuiscavia.nl.
 

Kaartverkoop en prijzen

Alle door Filmhuis Cavia gedane prijsopgaven, mededelingen of anderszins verschafte informatie zijn vrijblijvend. Filmhuis Cavia aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele door Filmhuis Cavia zelf gemaakte fouten in aan de bezoeker gedane prijsopgaven, mededelingen of anderszins verschafte informatie. Filmhuis Cavia is evenmin aansprakelijk voor fouten van derden. De bezoeker wordt verzocht desgevraagd het toegangsbewijs en enige kaart of voucher die recht geeft op korting op de toegangsprijs te tonen aan een op dat moment werkzame Cavia-vrijwilliger. De bezoeker wordt geen toegang tot de vertoning verleend in geval van verlies of diefstal van het toegangsbewijs.
 

Verblijf in het gebouw

Het gebouw op de Van Hallstraat 52 deelt Filmhuis Cavia met enkele andere organisaties. Wij verzoeken de bezoeker daarom vriendelijk om gedurende zijn/haar verblijf in het gebouw zich in overeenstemming met de openbare orde te gedragen. De bezoeker is verplicht de door het personeel van Filmhuis Cavia gegeven aanwijzingen en instructies direct op te volgen. Indien naar het redelijke oordeel van het personeel van Filmhuis Cavia, de bezoeker zich niet naar behoren gedraagt, kan de bezoeker de verdere toegang tot het gebouw worden ontzegd. Wij stellen het zeer op prijs als de bezoeker zich houdt aan de volgende geboden:
a. andere bezoekers niet het zicht op de vertoonde media belemmeren;
b. andere bezoekers niet hinderen door het gebruik van bijv. mobiele telefoons, mp3 spelers of andere bronnen van geluidsoverlast;
c. niet roken in ruimtes in het gebouw. Roken mag alleen buiten en daarbij wordt de bezoeker verzocht om zorg te dragen voor het bijbehorende afval;
d. buiten na 22.00 het geluid tot een minimum beperken in verband met de omwonenden;
e. geen drugs in het gebouw gebruiken;
f. de privéruimtes van het Caviapersoneel niet betreden, noch de cabine en het voorraadhok. Indien een bezoeker de hierin genoemde geboden of een door een Caviavrijwilliger gegeven instructie niet opvolgt, kan de bezoeker de toegang tot het gebouw worden ontzegd, zonder dat de bezoeker enig recht heeft op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs. Bij constatering van diefstal, vernieling of ernstige overlast veroorzaakt door de bezoeker, zal de bezoeker de toegang tot het complex worden ontzegd, zal aangifte worden gedaan bij de politie en zal de bezoeker aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade, waaronder doch niet beperkt tot geleden verlies en gederfde winst.
 

Klachten en reclame

Filmhuis Cavia zal al het mogelijke doen om het bezoek aan door Filmhuis Cavia georganiseerde vertoningen en eventuele andere activiteiten overeenkomstig het gepubliceerde aanbod te laten verlopen. Restitutie is echter niet mogelijk met betrekking tot de volgende klachten en omstandigheden:
a. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers;
b. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden;
c. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door andere organisaties of bezoekers daarvan in het gebouw.
 

Aansprakelijkheid van het filmhuis

Het verblijf van de bezoeker in het complex is voor eigen rekening en risico. Het filmhuis is slechts aansprakelijk voor door de bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of aan de bezoeker toegebracht letsel die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld van het filmhuis, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen het filmhuis verzekerd is, dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had behoren te zijn. Voor schade veroorzaakt aan voertuigen van de bezoeker is Filmhuis Cavia niet aansprakelijk tenzij de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Filmhuis Cavia en/of zijn vrijwilligers. Indien Filmhuis Cavia goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook, waar dan ook, door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat Filmhuis Cavia daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is Filmhuis Cavia nimmer aansprakelijk voor schade aan of in verband met goederen op welke wijze dan ook ontstaan tenzij Filmhuis Cavia opzettelijk schade heeft toegebracht, of de schade het gevolg is van grove schuld van Filmhuis Cavia.
 

Gevonden voorwerpen

Door de bezoeker in het complex gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven bij de bar van Filmhuis Cavia. De gevonden voorwerpen worden twee maanden bewaard; kostbaarheden gaan, indien als dusdanig herkend, naar de politie. Alle andere gevonden voorwerpen worden na de bewaartermijn afgegeven bij een kringloopwinkel. Pas dus goed op je spullen en informeer Filmhuis Cavia snel als je denkt dat je iets bent verloren.
 

In het uiterste geval

Op deze Bezoekersvoorwaarden en op de overeenkomst tussen de bezoeker en Filmhuis Cavia is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen de bezoeker en Filmhuis Cavia voortvloeien worden uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de rechter die bevoegd is in Amsterdam onverminderd het recht op hoger beroep of cassatie.


Filmhuis Cavia, juni 2012